Monday, 21 December 2015

Soekris DAM1021 - 供電摩改(3) - 實驗不同電容

買了不同的電容來比較一下那個較好聲, 我使用7809/7909的供電來換上不同的電容. 結果是, 貴的電容在聲音的(中高低)質感都會較有提昇.


 

No comments:

Post a Comment