Sunday, 21 July 2013

整條電源線(半成品)

呢條線同數月前做的一樣, 只係個頭唔同.
線都係無邊銀1MM 兩條, 6N銅1MM一條. 無水線. 會俾牛用.

No comments:

Post a Comment